SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE STORITEV TOMTIM D.O.O.

SPLOŠNE DOLOČBE
 1. člen

Storitve Tomtim d.o.o. obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod to dejavnost podjetja in so opredeljene na spletnih straneh Tomtim d.o.o., še posebej:

 • izdelava spletnih strani/spletnih trgovin
 • grafično oblikovanje
 • izvedbeno oblikovanje
 • marketing
 • fotografiranje
 • poslovne spletne rešitve
 • gostovanje in tehnično vzdrževanje spletnih strani in elektronske pošte,
 • razvoj sistemov ter aplikacij
 • podatkovne baze

(v nadaljevanju Storitve)

Ponudnik storitev Tomtim d.o.o., računalniški inženiring d.o.o:

– sedež in naslov: Smrtnikova 5, 1000 Ljubljana;
– matična številka: 1872095;
– vpisan v sodni register pod Številka vložka: 1/38450/00;
– davčna številka (ID za DDV): SI 12141208

(v nadaljevanju Ponudnik)

Naročnik storitev Tomtim d.o.o. je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali kakšne drug pisni način naročila storitve ponudnika

(v nadaljevanju Naročnik).

Uporabnik storitev Tomtim d.o.o. je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve Tomtim d.o.o.

(v nadaljevanju Uporabnik)

Stranka Tomtim d.o.o. je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev Tomtim d.o.o.

(v nadaljevanju Stranka)

SPLOŠNA DOLOČILA
 1. člen

Storitve podjetja Tomtim d.o.o. opredeljujejo naslednji, za vse Stranke zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev Oblikovanje.com (v nadaljevanju Splošni pogoji).

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljanim naročilom storitev preko spletnih strani Tomtim d.o.o. naravo pogodbe, sklenjene med Ponudnikom in Naročnikom. V kolikor Ponudnik in Naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila te pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev.

Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

 1. člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in Naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

 1. člen

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh Tomtim d.o.o. če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

CENE IN KOMERCIALNI POGOJI
 1. člen

Vse cene na spletnem mestu so v evrih (EUR) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV), če ni pri posamezni ceni posebej navedeno drugače.

 1. člen

Na spletnem mestu objavljene storitve in cene ne pomenijo ponudbe, pač pa zgolj povabilo k dajanju ponudbe oziroma povpraševanju. Posledično ponudnika informacije, objavljene na spletnem mestu, vključno s cenami, ne zavezujejo in si ponudnik pridržuje neomejeno pravico do sprememb in popravkov.

 1. člen

Naročnina za storitve se obračunava za obračunsko obdobje, ki je navedeno v cenikih, po vsakokrat veljavnem ceniku. Če za posamezne storitve v cenikih obračunsko obdobje ni navedeno, znaša obračunsko obdobje 1 koledarski mesec. Storitve, ki se zaračunavajo enkratno, se obračunajo ob naročilu. Naročnina na Tomtim d.o.o. storitve se obračunava za tekoče obračunsko obdobje po vsakokrat veljavnem ceniku. Cenik storitev je objavljen na spletnih straneh tomtim.net ali posredovan v sklopu ponudbe in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh ali pošiljanje obvestila preko elektronske pošte.

 1. člen

Stranka se obvezuje, da bo ponudniku plačevala storitve v roku 15 dni od izstavitve računa. Če je stranka s plačilom kateregakoli računa v zamudi za več kot 20 dni, ima ponudnik pravico, da ji takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

 1. člen

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi. Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

 1. člen

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

 1. člen

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

SKLENITEV, TRAJANJE IN PRENEHANJE NAROČNIŠKE POGODBE, NAČINI PLAČILA
 1. člen

Ob naročilu storitev ponudnik pošlje naročniku ponudbo na naročnikov e-poštni naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu. Poslovno razmerje se smatra za sklenjeno oziroma ponudnikova ponudba za sprejeto z dnevom nakazila naročnika na transakcijski račun ponudnika. Poslovno razmerje je sklenjeno oziroma ponudba sprejeta pod razveznim pogojem, to je, če ponudnik v treh (3) delovnih dneh poslovnega razmerja ne odpove. Ponudnik in stranka soglašata, da je odpoved lahko poslana po e-pošti. Ponudba predstavlja sestavni del poslovnega razmerja med ponudnikom in naročnikom. Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

 1. člen

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

 1. člen

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

 1. člen

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Če pogodbo odpove ponudnik, je odpovedni rok 30 dni. Po preteku odpovednega roka ponudnik ni več dolžan zagotavljati storitev in ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala zaradi prenehanja zagotavljanja storitev.

 1. člen

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za nedoločen čas, vendar pa si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo stranki poslal novo ponudbo.

 1. člen

Ponudnik lahko pogodbo kadarkoli odpove, in sicer s 30-dnevnim odpovednim rokom. Prav tako se šteje, da je ponudnik odpovedal pogodbo, če stranka ne sprejme prvo poslane ponudbe, ki mu jo pošlje ponudnik v skladu s 1. odstavkom tega člena. V takem primeru pogodba preneha veljati z iztekom 30-dnevnega roka, odkar je ponudnik stranki odposlal ponudbo.

 1. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja Naročnika ali Uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima Ponudnik pravico Uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo Naročnik s tem posegom lahko utrpel.

 1. člen

Od Naročnika lahko Ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za Ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasno ukinitev paketa.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA
 1. člen

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

 1. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo izdeloval varnostne kopije podatkov, vendar ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube. Na zahtevo naročnika, lahko delovne podatke iz podatkovne baze se varnostno prenese k tretjim osebam, pod pogoji Ponudnika.

 1. člen

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva ali garancije za točnost, popolnost in pravilnost podatkov in informacij, navedenih na spletnem mestu ali drugem mediju, in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

 1. člen

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva ali garancije glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta ali njegovih delov in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ali njegov del ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

 1. člen

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta nastala na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA
 1. člen

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

 1. člen

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje Uporabnike.

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje Ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

 1. člen

Naročniško razmerje se lahko prenese na tretjo osebo v naslednjih primerih:

 • naročnik, ki je fizična oseba, lahko prenese naročniško razmerje na člana družine ali drugo osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu
 • če naročnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik naročnika
 • če naročnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine oziroma skupnega gospodinjstva oziroma na njegovega zakonitega dediča.

O teh dogodkih mora biti ponudnik obveščen v roku 15-dni po spremembi.

Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami.

MASOVNO POŠILJANJE ELEKTRONSKE POŠTE IN POŠILJANJE NEZAŽELENIH SPOROČIL (ANG. SPAM)
 1. člen

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso izrecno odobrili, je prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje Splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave storitev.

V primeru kršenja prejšnjega odstavka je Naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje Uporabnike, zavezan k povračilu nastale neposredne in posredne poslovne škode oz. plačilu odškodnine v minimalnem znesku € 5.000.

Pošiljanje sporočil večim naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to izrecno želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na t.i. poštno listo (ang. mailing-listo).

Ponudnik lahko zavrne ali časovno odloži pošiljanje večje število elektronskih sporočil, ki imajo naravno masovne pošte. Masovno pošiljane elektronskih sporočil se priporoča v obdobjih manjše obremenitve poštnih strežnikov t.j med 00-06 uro oz. med nedelovnim dnevi. Ponudnik si pridržuje pravico, da pošiljanje obvestil kadarkoli prekine v kolikor smatra, da pošiljanje lahko povzroči posredno ali neposredno poslovno škodo tretjim osebam.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 1. člen

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

V primeru naročila mednarodnih domen se Naročnik strinja, da se v skladu s pravili registracije domen njegovi podatki posredujejo mednarodnemu registratorju in objavijo v bazi podatkov WHOIS.

Ponudnik Naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani.

Ponudnik hrani osebne podatke in podatke potrebne za poslovanje za obdobje določeno z zakonom.

ODZIVNI ČAS, NUJNOST DEL IN DODATKI CENE
 1. člen

Kot odzivnostni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja. Morebitna oznaka nujnosti izvedbe dela mora biti izrecno določena že v naslovu elektronskega sporočila poslanega na službo za podporo na info@tomtim.net

Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti “Navadno”. Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 4-7 delovnih dni. Dela se obračunajo skladno z veljavnim cenikom.

Dela, ki so opredeljena s strani stranke izrecno kot Nujna, se začnejo izvajat že naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 15:00 ure tekočega dne, da se prične njegovi izvajanje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene storitve.

Dela, opredeljena z oznako “Zelo nujno”, se pričnejo izvajati najkasneje v roku 24 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% na veljavne cene.

Za storitve izven delovnega časa (po 15 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.

ODPOVED DEL

Kot odpoved del šteje odpoved del v celoti ali sprememba roka za pričetek del. V obeh primerih šteje, da je izvajalec / Ponudnik rezerviral ustrezne resurse za izvedbo projekta, katere v kratkem času ne more prerazporediti na druga dela in naloge in je zato upravičen do ustreznega nadomestila:

– odpoved manj kot 7 dni pred izvedbo: zaračuna se celoten pogodben znesek
– odpoved v 7 do 15 dneh pred izvedbo: zaračuna se 50% vrednosti pogodbe
– odpoved v 15 do 30 dneh pred izvedbo: zaračuna se 30% vrednosti pogodbe
– odpoved v več kot 30 dneh pred izvedbo ne predvideva povrnitve stroškov odpovedi

V Ljubljani, dne 14.11.2021